Saturday, July 17, 2010

UFO shuts down Hangzhou Xiaoshan Airport

7-9-10...UFO shuts down Hangzhou Xiaoshan Airport